Fayllara baxmaq üçün Adobe Reader proqramını yükləyin.


Terapiya kafedrası           Kəskin sol mədəcik çatışmazlığı

           Xroniki ürək çatışmazlığı

           Kəskin böyrək çatışmazlığı

           Xroniki böyrək çatışmazlığı

           Xroniki qastrit

           ARV TERAPIYA ALAN HIV|HBV KOINFRKSIYALI XƏSTƏLƏRDƏ KLİNİKO-BİOKİMYƏVİ VƏ İMMUNOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

           ARV TERAPİYASI ALAN VƏ ALMAYAN HİV/HCV KOİNFEKSİYALI XƏSTƏLƏRDƏ KLİNİKO-BİOKİMYƏVİ VƏ İMMUNOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

           HIV/HBV koinfeksiyalı xəstələrdə kliniko-biokimyəvi və immunoloji göstəricilərin xüsusiyyətləri

           О ПЕРСПЕКТИВАХ ДАЛЬHЕЙШЕГО ИЗУЧЕHИЯ ИHФЕКЦИИ, ВЫЗВАHHОЙ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА Е В АЗЕРБАЙДЖАHЕ

           ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

           Сравнительная эффективность применения Sanum и антигомотоксических препаратов в составе патогенетической терапии больных с хроническими вирусными гепатитами В(ХВГВ) и D (ХВГD)

           139 СОЧЕТАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА У ЖЕНЩИН С ИБС ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

           Diastolic function in patients with coronary artery disease with left ventricular hypertrophy and preserved ejection in one of the regions of Azerbaijan Republic

           СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЛЕГОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ Х ПРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ


           Epidemik parotit

           Məxmərək

           Qızılca

           Rustamova funkcional

           Rustamova SS ned

           Su çiçeyi

           Uşaqlarda kəskin bağırsaq infeksiyası

           Zeherlenmeler

           Qlomerulonefritli xəstələrin reabilitasiyası

           Sistem sklerodermiya.pdf

           Sistem qırmızı qurdeşənəyi

           Təxirəsalınmaz yardım

           Uşaqlarda sidik sistemi infeksiyaları

           Xroniki böyrək çatışmazliğının patafiziologiyası (new)2003

           Böyrək çatışmazlığı

           Böyrək və sidikçıxarıcı yolların müayinəsi

           Böyrəklərin vərəmi

           Böyrəyin irsi xəstəlikləri

           Dermatomiozit

           İkincili böyrək zədələnmələri

           Uşaqlarda dismetabolik nefropatiyalar


Kardiologiya kafedrası           WORLD CONGRESS OF CARDIOLOGY SCIENTIFIC SESSIONS 2014 INCORPORATING THE ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE CARDIAC SOCIETY OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

           DƏMİR DEFİSİTİ VƏ XRONİKİ ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞI

           ACUTE HEART FAILURE-POSTER PRESENTED

           AUTHOR INDEX

           DIASTOLIC FUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE WITH LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY AND PRESERVED EJECTION IN ONE OF THE REGIONS OF AZERBAIJAN REPUBLIC

           REVMTOIDLI ARTRITIN ERKƏN DIAQNOSTIKASININ ALQORITMI

           WCC 2014 Abstract submission

           ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

           ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Psixiatriya və narkologiya kafedrası           Amnestik və ağıl zəifliyi sindromları

           Düşüncənin pozulma sindromları

           Psixi və narkoloji xəstələrin müayinə üsulları

           Psixoorqanik (orqanik, ensefalopatik) sindrom

           Qıcolma sindromları


           NARKOLOGİYADA TƏXİRƏSALINMAZ VƏZİYYƏTLƏR VƏ ONLARIN MÜALİCƏSi


           PSİXIATRİYADA VƏ NARKOLOGİYADA TƏCRÜBİ VƏRDİŞLƏRİN TƏDBİQİ


           ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА И ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ


Sinir xəstəlikləri kafedrası           PREDICTION OF INCIDENCE AND PREVALENCE OF STROKE IN NORTHEASTERN AZERBAIJAN

           PREDICTION OF EPIDEMIOLOGIC PARAMETERS OF STROKE IN NORTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN

           AZƏRBAYCANIN ŞİMAL-ŞƏRQİNDƏ İNSULTLA BAĞLI ÖLÜM VƏ LETALLIĞIN PROQNOZU

           DAĞINIQ SKLEROZUN KLİNİKASI VƏ DİAQNOSTİKASI

           EPIDEMIOLOGY OF PRIMARY HEADACHES IN THE POPULATION OF BAKU

           İNSULTA SƏBƏB OLAN RİSK AMİLLƏRİNİN ƏHALİ VƏ İNSULTLU XƏSTƏLƏR ARASINDA YAYILMASININ MÜQAYİSƏSİ

           KLİNİKİ NEVROLOGİYA

           ENDODONTİK MÜALİCƏ ZAMANI BAŞ VERƏN NEYROSENSOR POZĞUNLUQLARIN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

           RADIOLOGY REVIEW FOR NEUROLOGISTS

           EPIDEMIOLOGY OF STROKE, ITS RISK FACTORS AND OUTCOMES IN NORTHEAST REGION OF AZERBAIJAN

           THE QUALITY OF TREATMENT OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA) IN GUBA-KHACHMAZ REGION OF AZERBAIJAN

           ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕ-НИЯ ОТ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРА-ФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

           ОЦЕНКА РОЛИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КАК ФАКТОРЫ РИСКА СМЕРТНОСТИ ВСЛЕДСТВИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

           ИНВАЛИДНОСТЬ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ


           HEPATOLENTİKULYAR DEGENERASİYA


Dermatovenerologiya kafedrası           ELMİ-TƏDQİQAT İŞİNİN HESABATI

           ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

           KAFEDRA ƏMƏKDAŞLARININ 2014-CÜ İLDƏ İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLARIN SİYAHISI

           ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ


Mikrobiologiya və epidemiologiya kafedrası           ENTEROVİRUSLAR VƏ BİOSFER


           Qrip viruslarının Azərbaycan ərazisində ekologiyası


Yoluxucu xəstəliklər kafedrası           HIV/HBV koinfeksiyalı xəstələrdə kliniko-biokimyəvi və immunoloji göstəricilərin xüsusiyyətləri


Pediatriya kafedrası           Роль питания в развитии детей раннего возраста


           НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ С НЕОТЛОЖНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ


           СВЯЗЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВHörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX