AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

Ə.ƏLİYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ

İNSTİTUTUNUN 2018-ci il üçün ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN ƏHATƏLİ


P L A N I


Sıra №si

Elmi istiqamətlərin, mövzuların, işlərin və mərhələlərin adı

İcra müddəti

Planlaşdırılan işlərin smeta dəyəri
(manatla)

İcraçı şöbə kafedra, mövzunun elmi rəhbəri və məsul icraçısı

Başlanğıc

Sonu

Cəmi

2018-ci ildə

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

İstiqamət: «Azərbaycanda əhalinin sağlamlığının mövcud durumun öyrənilməsi, risk amilləri, tibbi, sosial, iqtisadi aspektləri, proqnozlaşdırılması və profilaktikası»

2017

2020

2114330

5244362

Professor N.A.Qasımov

1.

Problem: «Azərbaycanda əhali arasında əsas qeyri-infeksion xəstəliklərinin yayılması, tibbi, sosial, iqtisadi aspektləri, proqnozlaşdırılması və profilaktikası»

2017

2020

1928330

437962

Kaf.müdiri, professor F.B.Ağayev

1.1

Mövzu: «Bakı şəhəri Abşeron rayonunun əmək qabiliyyətli kişi və qadın əhalisi arasında ürək çatışmazlığının yayılması»

2018

2020

60600

12120

Kardiologiya kafedrası

T.e.d. F.Ə.Quliyev

1.1.1

İş: «Bakı şəhəri Abşeron rayonu 20-59 yaş kişi və qadınlar qeyri- mütəşəkkil populyasiya arasında ürək çatışmazlığının yayılmasının öyrənilməsi»

2018

2020

6060

6060

T.ü.f.d. K.X.Zahidova

1.1.1.1

Mərhələ: Bakı şəhəri Abşeron rayonu 20-59 yaş kişi və qadın əhalisinin sol mədəciyin sistolik və diastolik funksiyalarının öyrənilməsi

2018

2018

3030

3030

T ü.f.d. A.F.Zeynalov

1.1.1.2

Mərhələ: Bakı Abşeron rayonu 20-59 yaş kişi və qadın sol mədəciyin sistolik və diastolik disfunksiyası olanlarda ÜİX və risk faktorlarının əlaqəli sıxlığının qeydə alınması

2018

2018

3030

3030

T.ü.f.d. F.Z.Qasımova

1.1.2

İş: «Regional və populyasion xüsusiyətlərinin nəzərə alaraq ÜÇ-nın ilk profilak-tikasının işlənib hazırlanması»

2018

2020

6060

6060

T.ü.f.d. S.S.İsmayılova

1.1.2.1

Mərhələ: Statistik dəqiq məlumatların əldə olunması üçün Bakı şəhəri Abşeron rayonu 20-59 yaş – kişi və qadın əhalisinin reprezintativ seçilməsi

2018

2018

3030

3030

T.ü.f.d. N.F.Quliyeva

1.1.2.2

Mərhələ: Epidemioloji tədqiqatların aparıl-ması ÜÇ- ın və risk faktorların yayılmasının öyrənilməsi

2018

2018

3030

3030

T.ü.f.d. R.N.Məmmədova

1.2

Mövzu: «Azərbaycan Respublikasında 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə subklinik və klinik orqan zədələnmələrinin epidemioloji, kliniki-diaqnostik və müalicəsinin xüsusiyyətləri»

2015

2019

80000

16000

Terapiya kafedrası

Professor İ.İ.Mustafayev

1.2.1

İş: «2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə təhsilin səviyyəsi ilə ürək-damar ağırlaşmaları arasında qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi»

2015

2019

8000

8000

T.e.d. A.N.Fərəcova

1.2.1.1

Mərhələ: Tədqiqatın nəticələrinin əldə olunması və təhlili

2018

2018

4000

4000

T.ü.f.d. S.X.Mehdiyev

.

1.2.1.2

Mərhələ: Təhsilin səviyyəsi ilə kardiovaskulyar ağırlaşmalar və bəzi göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqə

2018

2018

4000

4000

T.e.d. V.A.Mirzəzadə

1.2.2

İş: «Təsadüfi seçilmiş Azərbaycan populyasiyasında təhsilin səviyyəsi ilə kardiovaskulyar ağırlaşmalar və qlikemik status arasında qanunauyğunluğun aşkar edilməsi»

2018

2018

8000

8000

T.ü.f.d. Z.Q.Əhmədova

1.2.2.1

Mərhələ: Az təhsilli şəxslərdə və xəstələrdə ağırlaşmaların baş vermə ehtimalının yüksək olması ilə əlaqədar onlarda baş. verən xəstəliklərin risk faktorlarının öyrənilməsi

2018

2018

4000

4000

T.ü.f.d. S.S.Sultanova

1.2.2.2

Mərhələ: Mərkəzi və periferik sinir sistemində əmələ gələn dəyişikliklərlə qlikemiya və risk faktorları arasındakı qarşılıqlı əlaqə, onların gender və yaş xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi

2018

2018

4000

4000

T.ü.f.d. G.H.Hacıyeva

1.3

Mövzu: «Bağırsağın qeyri spesifik iltihabi xəstəliklərinin (BQSİX) yayılması, klinikası, terapiyasının optimallaşdırılması və Azərbaycan Respublikasında ixtisas­laşdırılmış tibbi yardımın inkişafı və ­elmi əsaslandırılması»

2015

2019

90000

18000

Terapiya kafedrası

Professor İ.İ.Mustafyev

1.3.1

İş: «Kliniki gedişatın immunoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi»

2015

2019

9000

9000

T.ü.f.d. G.H.Babayeva

1.3.1.1

Mərhələ: Azərbaycanda bağırsaqların qeyri-spesifik iltihabi xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrdə klinik gedişatın immunoloji səciyyələrinin öyrənilməsi

2018

2018

4500

4500

T.ü.f.d. N.N.Hüseynova

1.3.1.2

Mərhələ: Bağırsaqların qeyri-spesifik iltihabi xəstəliklərin instrumental-laborator müayinəsinin aparılması

2018

2018

4500

4500

T.ü.f.d. G.S.Nurməmmədova

1.3.2

İş: «BQSİX ilə ixtisaslaşmış terapevtik yardımın inkişafı konsepsiyasını hazırlamaq»

2015

2019

9000

9000

T.ü.f.d. N.R.İsmayılova

1.3.2.1

Mərhələ: Kolorektal xərçəng skrininqinin aparılması

2018

2018

4500

4500

T.ü.f.d. A.Musayeva

1.3.2.2

Mərhələ: Diplomdansonrakı təkmilləşmə kurslarının köməkliyi ilə erkən bağırsaqların qeyri-spesifik iltihabi xəstəliklərinin diaqnostikasının labortator və klinik bölmələr üzrə geniş həkim kütlələrinə çatdırılması

2018

2018

4500

4500

T.ü.f.d. R.N.Məmmədova

1.4

Mövzu: «Vaxtından əvvəl yeni doğulmuşlarda mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri zamanı vazorequlyator mexanizmlərin rolu»

2018

2020

36600

12200

Pediatriya kafedrası

Professor A.İ.Həsənov

1.4.1

İş: «Vaxtından əvvəl doğulmuşların hestasiya yaşından asılı olaraq hipoksik-işemik ensefalopatiyanın formalaşmasında ante-və intranatal risk faktorlarının araşdırılması»

2015

2017

6100

6100

T.ü.f.d. S.T.Vəliyeva

1.4.1.1

Mərhələ: Vaxtından əvvəl yeni doğulmuşlarda vazorequlyator mexanizmlərin vəziyyətindən asılı olaraq MSS-nin zədələnmələrinin xarakterinin və ağırlığının qiymətləndirilməsi

2016

2016

3050

3050

T.ü.f.d. Z.M.Quliyeva

1.4.1.2

Mərhələ: Azot oksidi sinetazanın vaxtından əvvəl yenidoğulmuşlarda hestasiya yaşından asılı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2018

2018

3050

3050

T.e.d. R.Y.Məmmədova

1.4.2

İş: «NO sintetazanın neyronal və endotelial nisbətinin MSS-də zədələnmələrin morfoloji xüsusiyyətlərinə təsirinin əsaslandırılması»

2018

2020

6100

6100

T.ü.f.d. M.S.Qaraxanova

1.4.2.1

Mərhələ: MSS-nin hemorragik və işemik zədələnmələrinin nisbi risk faktorlarının aşkarlanması məqsədilə kompleks klinik anamnestik müayinələrin nəticələrinə əsaslanaraq proqnostik qiymətləndirmə cədvəlinin işlənib hazırlanması

2018

2018

3050

3050

T.ü.f.d. F.A.Qarayev

1.4.2.2

Mərhələ: Hipoksik-işemik ensefalopatiyanın inkşafında ante-və intranatal risk faktorları ilə yenidoğulmuşların hestasiya yaşı arasında asılılığın müəyyənləşdirilıməsi

2018

2018

3050

3050

T.ü.f.d. G.H.Ələkbərova

1.5

Mövzu: «Azərbaycanda şizofreniya spektrli xəstələrin və onların ailə üzvilərinin terapevtik və sosio-reabilitasiya tələbatlarının qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi»

2018

2022

90000

18000

Psixiatriya kafedrası

T.e.d. T.Ə.Qafarov

1.5.1

İş: «Azərbaycanda şizofreniya spektrli xəstələrin və onların ailə üzvilərin terapevtik və sosio-reabilitasiya tələbatlarının qiymətləndirilməsi»

2018

2022

6000

6000

Psixiatriya kafedrası

T.e.d. T.Ə.Qafarov

1.5.1.1

Mərhələ: Şizofreniya spektrli xəstələrə bir başa kömək göstərən qohumlarına xəstəliklə əlaqədar psixososial faktorların təsirinin təyin edilməsi

2018

2018

6000

6000

Ass. C.F.İsmaylova

1.5.1.2

Mərhələ: Şizofreniya spektrli xəstələrin və onların ailə üzvilərin əsas müalicəvi, sosial və diqər tələbatlarını qiymətləndirmək üçünelmi-tədqiqat və sorğu kartın hazırlanması və müvafiq ədəbiyyat təhlilinin aparılması

2018

2018

6000

6000

Ass. E.Haqverdi

1.6

Mövzu: «Xroniki böyrək çatişmazliği ilə proqram hemodializ (HD) olan xəstələrin müalicəsinə metabolik sindromun komponentlərinin təsiri»

2017

2020

45 800

9160

Nefrologiya kafedrası

Professor F.Z.Sərdarlı

1.6.1

İş: «Xroniki böyrək çatişmazliği ilə proqram hemodializ (HD) olan xəstələrin müalicəsinə metabolik sindromun komponentlərinin təsirinin öyrənilməsi»

2017

2020

1832

1832

Nefrologiya kafedrası

Professor F.Z.Sərdarlı

1.6.1.1

Mərhələ: MS-nin patogenetik mexanizminin əsas həlqəsi olan insulinrezistentlik böyrəklərin disfunksiyası ilə qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi

2018

2018

1832

1832

T.ü.f.d. L.B.Bəxtiyarova

1.6.1.2

Mərhələ: PREVEND, NHANES, KEEP kimi genişmiqyaslı epidemiolojı tədqiqatların nəticələrinin araşdırılması

2018

2018

1832

1832

T.ü.f.d. Ş.M.Cabbarov

1.6.1.3

Mərhələ: Metabolik sindrom komponentlərinin proqram hemodializ (PHD) müalicəsi alan xəstələrdə rastgəlmə tezliyinin öyrənilməsi

2018

2018

1832

1832

T.ü.f.d. M.Q.Həsənova

1.6.1.4

Mərhələ: Terminal böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin araşdırılması

2018

2018

1832

1832

T.ü.f.d. X.R.Eminbəyli

1.7

Mövzu: «Orqanların transplantasiyası əməliyyatlarının perioperativ dövrünün müxtəlif mərhələlərində anestezioloji təminatının və intensiv terpaiyanın optimizasiya üsulları»

2016

2020

120000

24000

Anesteziologiya kafedrası

T.e.d. K.N.Hacımuradov

1.7.1

İş: «Orqanların transplantasiyası əməliyyatlarının müxtəlif mərhələlərində baş verən hemodinamiki və hemostaz pozğunluqlarının korreksiya və profilaktikasına yönəldilmiş üsullarının effektivliyini tədqiq edərək onların praktik səmərələliyinin müəyyənləşdirilməsi»

2016

2020

6000

6000

Anesteziologiya kafedrası

T.e.d. K.N.Hacımuradov

1.7.1.1

Mərhələ: Orqanların transplantasiyası əməliyyatlarına hazırlanan xəstələrin əməliyyat önü vəziyyətinin öyrənilməsi və əməliyyat önü hazırlığı və anesteziya metodlarının seçimi

2018

2018

6000

6000

T.e.d. R.İ. Nəsirova

1.7.1.2

Mərhələ: Qara ciyər transplantasiyası resipient əməliyyatlarının bilavasitə postoperativ dövründə hemodinamika və tənəffüsün optimizasiyası üçün yeni üsul və metodların işlənməsi

2018

2018

6000

6000

T.ü.f.d. A.V.Qədirov

1.7.1.3

Mərhələ: Orqanların transplantasiyası əməliyyatlarının operativ dövrünün müxtəlif mərhələlərində anestezioloji təminatın optimizasiya üsullarının öyrənilməsi

2018

2018

6000

6000

T.ü.f.d. İ.Q.Quliyev

1.8

Mövzu: «Sinir sistemi xəsəliklərinin tibbi-sosial nətcələrini kompleks qiymətləndirməklə Azərbaycan Respublikasında nevroloji yardımın inkişaf planının elmi əsaslandırılması»

2014

2018

60800

12160

Nevrologiya kafedrası

T.e.d. R.K.Şirəliyeva

1. 8.1

İş: «Nevroloji stasionar yardımının həcmini və keyfiyyətini qiymətləndirmək»

2014

2018

4054

4054

Nevrologiya kafedrası

Professor R.K.Şirəliyeva

1.8.1.1

Mərhələ: Azərbaycanda nevroloji yardımın həcmi və keyfiyyət səciyyələri

2018

2018

4054

4054

T.ü.f.d. Z.M.Sadıxova

1.8.1.2

Mərhələ: Keyfiyyət əlamətlərinin statistikası metodları, ekspert qiymətləndirmə

2018

2018

4054

4054

T.ü.f.d. R.L.Həsənov

1.9

Mövzu: «Sidik yollarının urodinamik pozğunluqlarının müasir müalicə taktikasının xüsusiyyətləri və profilaktikası»

2015

2018

130000

32500

Urologiya kafedrası

T.e.d. S.M.Cavad-zadə

1.9.1

İş: «Şəxsi və klinikanın arxiv materialları əsasında sidikdaşı xəstəliyi inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi»

2015

2018

6500

6500

Urologiya kafedrası

T.e.d. S.M.Cavad-zadə

1.9.1.1

Mərhələ: Sidikdaşı xəstəliyi və aşağı sidik yollarının xəstəliklərinin gedişatının müxtəlif mərhələlərində müasir müalicə üsullarının işlənib hazırlanması

2018

2018

6500

6500

T.e.d. İ.H.Fiqarov

1.9.1.2

Mərhələ: Şəxsi və klinikanın arxiv materialları əsasında aşağı sidik yollarında urodinamik pozğunluqların inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2018

2018

6500

6500

T.e.d. E.Y.Hüseynov

1.9.1.3

Mərhələ: Yuxarı sidik yollarında konkrementin yerləşmə səviyyəsinə görə urodinamik pozğunluqların baş verməsinin müasir müalicə üsullarının öyrənilməsi

2018

2018

6500

6500

T.e.d. İ.H.Fiqarov

1.9.1.4

Mərhələ: Urodinamik pozğunluqlara səbəb olan sidikdaşı xəstəliyi və aşağı sidik yollarının xəstəliklərində müalicənin və profilaktikanın alqoritminin hazırlanması

2018

2018

6500

6500

T.ü.f.d. M.E.Qarayev

1.10

Mövzu: «Dəmir defisitli anemiyalı preeklampsiyanın patogenezində infeksion və immun faktorlarının qarşılıqlı əlaqələrinin rolu və fetoplasentar kompleksin xüsusiyyətləri»

2015

2019

96600

19320

Mamalıq və ginekologiya k-sı

T.e.d. L.M.Rzaquliyeva

1.10.1

İş: «İnfeksion amillərlə və dəmir defisitli anemiya ilə olan eklampsiya xəstələrində hamiləliyin gedişatının öyrənilməsi»

2015

2019

9660

9660

Mamalıq və ginekologiya k-sı

T.e.d. L.M.Rzaquliyeva

1.10.1.1

Mərhələ: Hamilələrin qan zərdabında endogen destruksiyanın PAPP-A amilinin plazma proteininin səviyyəsinin proqnostik əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi (PAPP-A- Pregnancy-associated plasma protein A – hamiləliklə assosiasiya olunmuş plazma proteini A) imkan­larının öyrənilməsi

2018

2018

4830

4830

Ass. N.A.Qurbanova

1.10.1.2

Mərhələ: Hamilələrdə normal və patologiyalı (FPÇ) ciftin atom – qüvvəli mikroskopiya vasitəsilə (АСМ-AFM) topoqrafik xarakteristikasının öyrənilməsi

2018

2018

4830

4830

Ass. Z.M.Osmanlı

1.10.2

İş: «FPÇ zamanı infeksiya amilinin öyrənilməsi zamanı bakterial floranın deteksiyasının ekspress-metodlarının araşdırılması»

2015

2019

9660

9660

Ass. X.Ə.Əlirzayeva

1.10.2.1

Mərhələ: PAPP – A ciftin destruksiyasi öyrənilməsi

2018

2018

4830

4830

T.e.d. P.M.Əliyeva

1.10.2.2

Mərhələ: Antenatal komorbidlik əmsalları əsasında perinatal patologiyaların və itkilərinin proqnozlaşdırılması imkanları

2018

2018

4830

4830

T.ü.f.d. S.Ə.Əkbərbəyova

1.11

Mövzu: «Uşaq əhalisinin refraksiya pozğunluqlarında erkən diaqostika üsullarının tətbiqi»

2017

2019

88000

29334

Oftalmologiya kafedrası

T.e.d. E.M.Qasımov

1.11.1

İş: «Avtorefraktometriya və skioskopiya metodlarının müqayisəli analizini aparmaq və erkən yaşlı uşaqlarda miopiya aşakarlanması zamanı “PLUSOPTIX-A09” cihazının effektivliyinin qiymətləndirilməsi»

2017

2019

14667

14667

Professor N.F.Qurbanova

1.11.1.1

Mərhələ: Miopiyanin diaqnostikasinda plusoptix cihazinin nəticələri

2018

2018

7334

7334

T.ü.f.d. N.V.Hacıyeva

1.11.1.1

Mərhələ: Oftalmoloji yardımın refraktiv anomaliyaları diaqnozunun təkmilləşdirilməsi

2018

2018

7334

7334

T.ü.f.d. V.Ə.Aslanova

1.11.2

İş: «Orqanizmin hiper həssasliği fonunda gözün və onun əlavə aparatının iltihabi xəstəliklərində kliniki-immunoloji nəti­cələr»

2017

2019

14667

14667

T.e.d. R.V.Hacıyev

1.11.2.1

Mərhələ: Orqanizmin hiper həssaslığı fonunda gözün və onun əlavə aparatının iltihabi xəstəliklərinın müalicəsi və residivləşməsinin proqnozlaşdırılması, diaqnostikanın keyfiyyət səviyyəsinin artırılması

2018

2018

7334

7334

T.ü.f.d. Ş.Ə.Əsədova

1.11.2.2

Mərhələ: Laborator tədqiqat metodlarının aparılması

2018

2018

7334

7334

T.ü.f.d. C.V.Əfəndiyeva

1.12

Mövzu: «Qarın travmaları»

2017

2019

144000

48000

Ümumi cərrahiyyə 1 kaf.

Professor N.A.Qasımov

1.12.1

İş: «Qarın travmaları zamanı müasir diaqnostika üsullarının analizi»

2017

2019

16000

16000

T.ü.f.d. R.Babayev

1.12.1.1

Mərhələ: Müştərək travma almış xəstələrdə müasir effektiv müalicə diaqnostika alqoritmini formalaşdıraraq travmatik xəstəliyin ağırlaşmalarının, əlilliyin və letallığın azaldılmasına nail olmaq və vaxtında tətbiq edilən cərrahi müalicənin nəticələrinin yaxşılaşdırılması

2018

2018

16000

16000

T.ü.f.d. T.M.Əliyev

1.12.1.2

Mərhələ: Qarın orqanları ilə skelet sümüklərinin müştərək travmasi almiş xəstələrin müalicəsinin nəticələrinin yaxşilaşdirilmasi yollari

2018

2018

16000

16000

T.ü.f.d. A.K.Kazımov

1.13

Mövzu: «Kəskin pankreatitin müalicəsinin yaxşılaşdırılması yolları»

2018

2019

144000

48000

Ümumi cərrahiyyə 1 kaf.

Professor N.A.Qasımov

1.13.1

İş: «Kəskin pankreatit tezliyinin öyrənilməsi»

2018

2019

16000

16000

T.ü.f.d. T.M.Əliyev

1.13.1.1

Mərhələ: Müştərək travma almış xəstələrdə müasir effektiv müalicə diaqnostika alqoritmini formalaşdıraraq travmatik xəstəliyin ağırlaşmalarının, əlilliyin və letallığın azaldılmasına nail olmaq və vaxtında tətbiq edilən cərrahi müalicənin nəticələrinin yaxşılaşdırılması

2018

2018

16000

16000

T.ü.f.d. R.Babayev

1.13.1.2

Mərhələ: Kəskin pankreatitin moprfo-kliniki görünüşünün asılılığının təyin edilməsi

2018

2018

16000

16000

S.Y.Həsənova

1.14

Mövzu: «Azərbaycan Respublikasında süd vəzisi xərçənginin epidemioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi»

2017

2020

100000

20000

Onkologiya kafedrası

Akademik C.Ə.Əliyev

1.14.1

İş: «AR-da süd vəzisi xərçənginin yayılmasının öyrənilməsi və onun birincili profilaktika tədbirlərinin görülməsi»

2017

2020

5000

5000

Onkologiya kafedrası

Akademik C.Ə.Əliyev

1.14.1.1

Mərhələ: Azərbaycan Respublikasında süd vəzisinə düçar olnuş xəstələrin statistik öyrənilməsi

2018

2018

5000

5000

T.e.d. Ə.X.Kərimov

1.14.1.2

Mərhələ: Aran sosial-iqtisadi regionunda süd vəzi xərçəngi ilə xəstələnmə və ölüm göstəricilərinin araşdırılması

2018

2018

5000

5000

T.ü.f.d. N.Əhədova

1.14.1.3

Mərhələ: Abşeron sosial-iqtisadi regionunda süd vəzi xərçəngi ilə xəstələnmə və ölüm göstəriciləri

2018

2018

5000

5000

T.ü.f.d. F.Ə.Zeynalov

1.15

Mövzu: «Səs pozğunluğu müşayət olunan xəstəliklərin diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası»

2016

2020

160000

32000

Otorinolarinqologiya kafedrası

T.e.d. N.M Hüseynov

1.15.1

İş: «Qırtlağın səsyaranma yunksiyasının pozulmasına səbəb olan müxtəlif etiologiyalı xəsətliklərinin diaqnostikasının təkmilləşdirilməsi»

2016

2020

16000

16000

T.ü.f.d. A.Z. Əfəndiyev

1.15.1.1

Mərhələ: Qırtlağın səsyaranma yunksiyasının pozulmasına səbəb olan müxtəlif etiologiyalı xəsətliklərinin differensial diaqnostikasının təkmilləşdirilməsi

2018

2018

8000

8000

T.ü.f.d. R.İ.Həşimli

1.15.1.2

Mərhələ: Qırtlağın səsyaranma yunksiyasının pozulmasına səbəb olan müxtəlif etiologiyalı xəsətliklərinin müalicəsinin təkmilləşdirilməsi

2018

2018

8000

8000

T.ü.f.d. O.M.Kərimova

1.15.2

İş: «Disfoniyalar zamanı müasir diaqnostik-müalicəvi alqoritminin işlənib hazırlanması»

2016

2020

16000

16000

T.e.d. V.M.Pənahian

1.15.2.1

Mərhələ: Qırtlaг хəstəliklərinin fonocərrahi müalicə standartlarının işlənib hazırlanması və bu üsulların seçilməsinə göstərişlərin dəqiqləşdirilməsi

2018

2018

8000

8000

T.ü.f.d. F.S.Fərəsova

1.15.2.2

Mərhələ: Səsin müxtəlif etiologiyalı pozulmaları zamanı profilaktika və reabilitasiya tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi

2018

2018

8000

8000

T.ü.f.d. T.A.Əhmədli

1.1 6

Мövzu: «Ağız boşluğu selikli qişasında (ABSQ) həqiqi pemfiqusun və qırmızı yastı dəmrovun diaqnostika və müalicə üsullarının təkmilləşdirilməsi»

2018

2020

96600

19320

Stomatologiya kafedrası

T.e.d. O.S.Seyidbəyov

1.16.1

İş: «ABSQ-nın klinik xüsusiyyətlərinin və inkşaf mexanizmlərinin öyrənilməsi»

2018

2020

9660

9660

T.e.d. M.M.Əliyev

1.16.1.1

Mərhələ: Qırmızı yastı dəmrovun diaqnostikasınn təkmilləşdirilməsi

2018

2018

4830

4830

T.ü.f.d. S.Əliyev

1.16.1.2

Mərhələ: Ağız selikli qişasında həqiqi pemfiqusun və qırmızı yastı dəmrovun xoralı formasının rast gəlmə tezliyinin aşkarlanması

2018

2018

4830

4830

T.u.f.d. R.M.Qarayev

1.16.2

İş: «Ağız selikli qişasında həqiqi pemfiqusun və qırmızı yastı dəmrovun xoralı formasının klinik-morfoloji xüsusiyyətlərinin kompleks müalicə dinamikasında öyrənilməsi»

2014

2017

9660

9660

T.ü.f.d. A.R.Ağazadə

1.16.2.1

Mərhələ: Həqiqi pemfiqusun və qırmızı yastı dəmrovun xoralı formasının erkən diaqnostikasını təmin edə biləcək diaqnostik testlərin hazırlanması

2018

2018

4830

4830

T.ü.f.d. M.İ.İ.İsmayılov

1.16.2.2

Mərhələ: Ağız selikli qişasında həqiqi pemfiqusun və qırmızı yastı dəmrovun xoralı formasının patogenezinin müəyyən aspektlərinin tətbiqi

2018

2018

4830

4830

T.ü.f.d. Z.Ü.Əliyev

1.17

Mövzu: «Hemofiliyalı xəstələrin müasir müalicə üsullarının tətbiqi»

2017

2020

88000

17600

Hematologiya kafedrası

T.ü.f.d. E.Ə.Qədimova

1.17.1

İş: «Xəstələrin ev şəraitində müalicəsi və profilaktikası»

2017

2020

4400

4400

Hematologiya kafedrası

T.ü.f.d. E.Ə.Qədimova

1.17.1.1

Mərhələ: Hemofiliyalı xəstələrdə baş verən qanaxmaların profilaktikası

2018

2018

4400

4400

T.ü.f.d. N.Y.Yusifova

1.17.1.2

Mərhələ: Profilaktik müalicədən öncə qan nümunələrin təhlili,VIII faktorun farmakokinetik səciyyələrinin araşdırılması, individual müalicə sxeminin seçimi

2018

2018

4400

4400

T.ü.f.d. Q.A.Hüseynov

1.17.1.3

Mərhələ: Profilaktik müalicə alan xəstələrlə tələbata görə müalicə alan xəstələr arasında klinik-laborator müayinələrin fərqini, həyat keyfiyyətində olan dəyişikliyi aşkarlanması

2018

2018

4400

4400

T.ü.f.d. G.Əlizadə

1.18 8

Mövzu: Bağirsaq infarktinin epidemiologiya, klinika və diaqnostikasi, müalicəsinin yaxşilaşdirilmasi

2018

2020

144000

48000

Ümumi cərrahiyyə II kafedrası

T.e.d. Ş.H.Əliyev

1.18.1

İş: «Bağırsaq infarktının Azərbaycanda müasir dövrdə epidemiologiyasının öyrənilməsi»

2018

2020

16000

16000

Ümumi cərrahiyyə II kafedrası

T.e.d. Ş.H.Əliyev

1.18.1.1

Mərhələ: Bağırsaq infarktının kliniki gedişatının xüsusiyyətlərini təyin etmək

2018

2018

16000

16000

T.ü.f.d. F.Z.Baxşəliyev

1.18.1.2

Mərhələ: Bağırsaq infarktının diaqnostikası

2018

2018

16000

16000

T.ü.f.d. V.M.Fəttahpur

1.1 9

Mövzu: «Müştərək və uzun sümüklərin osteosntez metodlarının və alətlərin təkmilləşdirilməsi»

2017

2020

100000

20000

Travmat. və ortop. kafedrası

T.ü.f.d. R.İ.Səməd-zadə

1.19.1

İş: «Sümükdaxili osteosintez üçün Hackethal–a görə intramedulyar osteosintez tətbiq edilməsi»

2017

2020

6667

6667

Travmat. və ortop. kafedrası

T.ü.f.d. R.İ.Səməd-zadə

1.19.1.1

Mərhələ: Said sümüklərinin ostesintezin təkmilləşməsi

2018

2018

6667

6667

T.ü.f.d. R.R.Səməd-zadə

1.19.1.2

Mərhələ: Said sümüklərinin diafizar sınıqlarının konservativ müalicə üsulu

2018

2018

6666

6666

T.ü.f.d. D.D.Taptıxlı

1.20

Mövzu: «Pemfiqusun Azərbaycanda epidemiologiyası, klinik xüsusiyyətləri və müalicə üsullarının təkmilləşməsi»

2018

2020

43002

14334

Dermatovenerologiya kafedrası

T.e.d. S.H.Kərimov

1.20.1

İş: «Azərbaycanda pemfiqusun epidemioloji və klinik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və rasional terapiya metodlarının işlənib hazırlanması»

2018

2020

7167

7167

Dermatovenerologiya kafedrası

T.e.d. S.H.Kərimov

1.20.1.1

Mərhələ: Azərbaycanın müxtəlif regionlarında pemfiqusun yayılmasının öyrənilməsi və müxtəlif sitostatik və immun preparatların birgə istifadəsi əsasında pemfiqus xəstəliyinin terapiya metodlarının təkmilləşməsi

2018

2018

3584

3584

T.ü.f.d. T.Ş.Şükürov

1.20.1.2

Mərhələ: Müxtəlif sitostatik və immun preparatların birgə istifadəsi əsasında pemfiqus xəstəliyinin terapiya metodlarının təkmilləşməsi

2018

2018

3583

3583

T.ü.f.d. M.İ.İsmayılova

1.20.2

İş: «Azərbaycanda pemfiqusun yayılmasına qenetik ,sosial- ekonomik və mühit faktorlarının təsiri»

2018

2018

7167

7167

T.e.d. M.M.Cavad-zadə

1.20.2.1

Mərhələ: Kliniki formasından, ağırlığından və gedişatından asılı olaraq pemfiquslu xəstələrin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

2018

2018

3584

3584

T.ü.f.d. F.Ə.Əliyev

1.20.2.2

Mərhələ: Müxtəlif sitostatik və immun preparatların birgə istifadəsi əsasında pemfiqus xəstəliyinin terapiya metodlarının təkmilləşməsi

2018

2018

3583

3583

T.ü.f.d. N.R.Axundova

1.21

Mövzu: «Səhiyyənin təşkilində standar-tlaşma tətbiqinin optimallaşdırılması yolları»

2015

2018

22 960

5 740

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrası

T.e.d.F.B.Ağayev

1.21.1

İş: «Səhiyyənin təşkili sahəsində standartların tətbiqinin nəticələrini qiymətləndirməklə onun optimallaşdırılması üçün tövsiyyələrin əsaslandırılması»

2015

2018

2870

2870

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrası

T.e.d.F.B.Ağayev

1.21.1.1

Mərhələ: Səhiyyədə mövcud standartların sistemləşdirilməsi və təhlili

2018

2018

1435

1435

T.ü.f.d. N.O.Məmmədova

1.21.1.2

Mərhələ: Səhiyyədə tətbiqi reallaşmış standart­ların səmərəsinin qiymətləndiril­məsi

2018

2018

1435

1435

T.ü.f.d. Ə.R.Ağasiyev

1.2 1.2

İş: «Səhiyyədə mövcud standartlaşma təcrübəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi əsasında standartların tətbiqi»

2015

2018

2870

2870

T.ü.f.d. K.B.Ağayeva

1.21.2.1

Mərhələ: Səhiyyədə tətbiq olunan standartların spesifikliyinin öyrənilməsi

2018

2018

1435

1435

T.ü.f.d. Ə.Rzayeva

1.21.2.2

Mərhələ: Səhiyyədə tətbiq olunan standartların həssaslığının öyrənilməsi

2018

2018

1435

1435

T.e.d. H.İ.İbrahimli

1.22

Mövzu: «Fövqəladə hallarda məhkəmə-tibbi xidmətin təşkili»

2017

2020

50968

8494

Patoloji anatomiya və məhkəmə-tibbi ekspertiza kafedrası

T.e.d. Ş.M.Musayev

1.22.1

İş: «Texnogen fövqəladə hallarda məhkəmə-tibbi ekspertiza xidmətinin təşkilati əsasları»

2017

2020

2831.33

2831.33

Patoloji anatomiya və məhkəmə-tibbi ekspertiza kafedrası

T.e.d. Ş.M.Musayev

1.22.1.1

Mərhələ: Məhkəmə-tibbi ekspertizanın bütün mərhələlərində identifikasiya əlamətlərinin üzə çıxarılması üçün sistemli yanaşma

2018

2018

2831.33

2831.33

T.ü.f.d. Ə.B.Həsənov

1.22.1.2

Mərhələ: Meyitlərin dağılma dərəcəsindən asılı olaraq məhkəmə-tibbi ekspertizanın həcmini və identifikasiyası metodlarının təyin edilməsi

2018

2018

2831.33

2831.33

T.ü.f.d. V.H.Hüseynov

2.

Problem: «Azərbaycanda əhali arasında əsas infeksion xəstəliklərinin yayılması, tibbi, sosial, iqtisadi aspektləri, proqnozlaşdırılması və profilaktikası»

2017

2020

266400

88080

T.e.d. F.Ə.Sadıxova

2.1

Mövzu: «Xroniki infeksiyalar zamanı insan orqanizmindən təbii biotəbəqələrin alınması və bir sıra nanohissəcik şəklində antibiotiklərin bakterial konsorsiumlara qarşı destruktiv qabiliyyətinn öyrənilməsi»

2017

2020

60000

20000

Mikrobiologiya və epidemiologiya kaf-sı

T.e.d. F.Ə.Sadıxova

2.1.1

İş: «Homogen və qarışıq mikrob icmalarının biotəbəqə şəklində alınması»

2017

2020

5000

5000

T.ü.f.d. S.Kərimov

2.1.1.1

Mərhələ: Bakterial biotəbəqələrin eksperemental modelləşdirilməsi

2018

2018

5000

5000

T.ü.f.d. R.T.Əliyev

2.1.1.2

Mərhələ: Alınmış biotəbəqələrin quruluşunun onların formalaşmasının müxtəlif mərhələrində oyrənilməsi

2018

2018

5000

5000

T.ü.f.d. E.Ə.Dadaşov

2.1.1.3

Mərhələ: Biotəbəqələrin strukturu ultramikrofotoqrafiya vasitəsi ilə oyrənilməsi

2018

2018

5000

5000

T.ü.f.d. N.A.Quliyeva

2.2

Mövzu: «Azərbaycan Resppublikasında İnsan İmmunçatmamazlıq virus infeksiyasının (HİV-infeksiya) epidemiologiya, diaqnostika. müalicə və profilaktikası»

2017

2019

66000

22000

Yoluxucu xəstəliklər k-sı. T.ü.f.d. T.H.Eyvazov

2.2.1

İş: «Respublika üzrə və ayrı-ayrı regionlarda HİV-infeksiyasının yayılmasının öyrənilməsi»

2014

2016

4400

4400

Yoluxucu xəstəliklər k-sı. T.ü.f.d. T.H.Eyvazov

2.2.1.1

Mərhələ: Azərbaycan Resppublikasında İnsan İmmunçatmamazlıq virus infeksiyasının (HİV-infeksiya) epidemiologiyasının müasir səciyyəsi

2018

2018

4400

4400

T.ü.f.d. L.Ş.Bağırova

2.2.1.2

Mərhələ: Respublikada HİV-infeksiyasının yayılmasının yaş xüsusiyyətlərini öyrənmək

2018

2018

4400

4400

T.ü.f.d. S.E.Paşabəyli

2.2.1.3

Mərhələ: İnfeksiyanın risk qruplarının və onların xüsusi çəkisini müəyyən etmək

2018

2018

4400

4400

Ass. A.İ.Nəcəfova

2.2.1.4

Mərhələ: Əldə edilmiş məlumatların əsasında respublikamızda HİV-infeksiyasına qarşı daha effektiv kompleks profilaktik tədbirlərin işlənib hazırlanması

2018

2018

4400

4400

T.ü.f.d. Ə.Ə.İbrahimov

2.3

Mövzu: «Azərbaycanda vərəmin epidemik vəziyyətinin xüsusiyyətləri, xəstəliyin profilaktikasının təkmilləş-dirilməsi»

2018

2021

80400

16080

Ftiziatriya kafedrası

T.e.d. E.N.Məmmədbəyov

2.3.1

İş: «Xəstələrin erkən aşkar olunmasının vərəmlə mübarizə sistemindəki rolu və yerinin müəyyənləşdirilməsi»

2018

2021

4020

4020

Ftiziatriya kafedrası

T.e.d. E.N.Məmmədbəyov

2.3.1.1

Mərhələ: Vərəmin epidemik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

2018

2018

4020

4020

T.e.d. K.Ə.Əliyev

2.3.1.2

Mərhələ: Epidemik vəziyyətin son 10 ildə retrospektiv təhlili

2018

2018

4020

4020

T.e.d. Y.Ə.Şıxəliyev

2.3.1.3

Mərhələ: Epidemik vəziyyəti gərginləşdirən amillərin təyini

2018

2018

4020

4020

T.ü.f.d. L.H.Kazımova

2.4

Mövzu: «Azərbaycan Respublikasında Etibarlı İstehsalat Praktikasının tələblərinin tətbiqi»

2018

2020

60000

30000

Ə.ü.f.d. E.M.Ağayev

2.4.1

İş: «Azərbaycan Respublikasında Etibarlı İstehsalat Praktikasının mahiyyəti və əhəmiyyəti»

2018

2020

7500

7500

Ə.ü.f.d. E.M.Ağayev

2.4.1.1

Mərhələ: Azərbaycan Respublikasında Etibarlı İstehsalat Praktikasının tələblərinin tətbiqinə mili yanaşmanın metodikasının, milli tələblərin və metodiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması

2018

2018

7500

7500

Ə.ü.f.d. Y.M.Marinçenko

2.4.1.2

Mərhələ: Azərbaycanda dərman vasitələrinin istehsalının Etibarlı İstehsalat Praktikasının tələbləri əsasında təşkili sahəsində təkliflərin verilməsi

2018

2018

7500

7500

R.V.Əfəndiyev

2.4.1.3

Mərhələ: Dərman vasitələrinin istehsalı sahəsində olan normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi

2018

2018

7500

7500

N.Ç.Nadirova      REKTOR                                                                                                    professor N.A.Qasımov

      Elmi işlər üzrə prorektor                                                                           dos. M.T.Meybəliyev

      Baş mühasib                                                                                                Q.İ.Sadıkova

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX