TERAPİYA FAKÜLTƏSİTerapiya kafedrası
ARTERİAL HİPERTENZİYANIN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(63 səhifə) - 1994 KB


Terapiya kafedrası
ŞƏKƏRLİ DİABET (TİP 2)
XƏSTƏLİYİNİN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(35 səhifə) - 1,18 MB


Travmatologiya və ortopediya kafedrası
YANIQLARIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(35 səhifə) - 1311 KB


Pediatriya kafedrası
SAĞLAMLIQ İMKANLARI
MƏHDUD UŞAQLARIN
AŞKARLANMASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(48 səhifə) - 5552 KB


Pediatriya kafedrası
YENİDOĞULMUŞLARDA
HİPOQLİKEMİK VƏ HİPERQLİKEMİK
VƏZİYYƏTLƏR ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(24 səhifə) - 447 KB


Terapiya kafedrası
BRONXİAL ASTMA
ÜZRƏ KLİNİK TÖVSİYƏLƏR

(33 səhifə) - 1976 KB


Pediatriya kafedrası
İİV-in ANADAN UŞAĞA
ÖTÜRÜLMƏSİNİN PROFİLAKTİKASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 1369 KB


Kardiologiya kafedrası
ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞININ
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(64 səhifə) - 2298 KB


Pediatriya kafedrası
UŞAQLARDA EPİLEPSİYA
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(72 səhifə) - 1494 KB


Pediatriya kafedrası
XRONİK HEPATİTLƏRİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 2120 KB


Terapiya kafedrası
TÜTÜNÇƏKMƏDƏN
İMTİNA ETMƏ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(44 səhifə) - 2044 KB


Pediatriya kafedrası
SAĞLAM YENİDOĞULMUŞA
QULLUQ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOLLAR

(40 səhifə) - 822 KB


Pediatriya kafedrası
YENİDOĞULMUŞLARIN
İLKİN REANİMASİYASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL
(2-ci nəşr, yeniləşdirilmiş)

(36 səhifə) - 1159 KB


Kardiologiya kafedrası
SABİT STENOKARDİYANIN
DİAQNOSTİKASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(47 səhifə) - 1271 KB


Terapiya kafedrası
DÜYÜNLÜ UR XƏSTƏLİYİNİN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(28 səhifə) - 1123 KB


Terapiya kafedrası
AĞ CİYƏRLƏRİN XRONİK
OBSTRUKTİV XƏSTƏLİYİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 1374 KB


Terapiya kafedrası
XƏSTƏXANADAN KƏNAR
PNEVMONİYANIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(28 səhifə) - 5214 KB


Psixiatriya və narkologiya kafedrası
DEPRESSİYANIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(60 səhifə) - 5813 KB


Kardiologiya kafedrası
ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNİN
PROFİLAKTİKASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(80 səhifə) - 10513 KB


Psixiatriya və narkologiya kafedrası
EPİLEPSİYANIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(75 səhifə) - 1595 KB


Pediatriya kafedrası
UŞAQLARDA XƏSTƏXANADANKƏNAR
PNEVMONİYALARIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 2643 KB


Psixiatriya və narkologiya kafedrası
ŞİZOFRENİYANIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(39 səhifə) - 1770 KB


Terapiya kafedrası
ANTİMİKROB DƏRMAN
VASİTƏLƏRİNİN İSTİFADƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(164 səhifə) - 2424 KB


Dermatovenerologiya kafedrası
SİFİLİS XƏSTƏLİYİNİN
LABORATOR DİAQNOSTİKASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 1215 KB


Pediatriya kafedrası
YENİDOĞULMUŞLARIN
HİPERBİLİRUBİNEMİYASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(34 səhifə) - 2770 KB


Psixiatriya və narkologiya kafedrası
DEMENSİYANIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 2647 KB


Pediatriya kafedrası
YENİDOĞULMUŞLARDA
TERMOTƏNZİMLƏMƏ ONUN
POZULMALARI VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 2397 KB


Psixiatriya və narkologiya kafedrası
TƏŞVİŞ POZUNTULARININ
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(48 səhifə) - 902 KB


Pediatriya kafedrası
YENİDOĞULMUŞLARDA
TƏNƏFFÜS POZUNTULARI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 3064 KB


Terapiya kafedrası
DÖŞ QƏFƏSİNDƏ
AĞRININ DİFFERENSİAL
DİAQNOSTİKASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(36 səhifə) - 1201 KB


Sinir xəstəlikləri kafedrası
BAŞ AĞRILARININ
DİFERENSİAL DİAQNOSTİKASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(36 səhifə) - 1429 KB


Sinir xəstəlikləri kafedrası
MENİNGİTLƏRİN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 1408 KB


Sinir xəstəlikləri kafedrası
İŞEMİK İNSULTUN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(39 səhifə) - 1888 KB


Sinir xəstəlikləri kafedrası
DAĞINIQ SKLEROZUN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 2996 KB


Psixiatriya və narkologiya kafedrası
BİPOLYAR AFFEKTİV
POZUNTUNUN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(43 səhifə) - 1298 KB


Terapiya kafedrası
SABİT STENOKARDİYA
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(47 səhifə) - 1271 KB
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX