Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, A.Manaflı küç., 22

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Ümumi mikrobiologiya və Respublikada mikrobioloji xidmətin təşkili

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

36

15.09.23-22.09.23

12

2.

Umümi epidemiologiya və sanitar–epidemioloji xidmətin təşkili

Həkim-epidemioloq

60

25.09.23-06.10.23

12

3.

İnfeksion immunologiya. Bağırsaq infeksiyalarının mikrobiologiyası

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

60

09.10.23-20.10.23

12

4.

Bağırsaq infeksiyalarının epidemiologiyası

Həkim-epidemioloq

60

23.10.23-03.11.23

12

5.

Xüsusi təhlükəli və hava-damcı infeksiyaların mikrobiologiyası

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

48

06.11.23-17.11.23

12

6.

Transmissiv (qan) və tənəffüs yollarının feksiyalarının epidemiologiyası

Həkim-epidemioloq

60

20.11.23-01.12.23

12

7.

Opportunistik infeksiyaların mikrobiologiyası, Mikroorqanizmlərin ekologiyası, Virusologiya

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

60

04.12.23-15.12.23

12

8.

Xarici örtük infeksiyaları və dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya və sterilizasiya

Həkim-epidemioloq

60

18.12.23-29.12.23

12

9.

Tibbiparazitologiya, Tibbimikologiya, Klinik mikrobiologiya

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

60

08.01.24-19.01.24

12

10.

Nəzəri və tətbiqi immunologiyanin əsaslari, tibbi mikozların və parazitozların epidemiologiyası

Həkim-epidemioloq

60

22.01.24-02.02.24

12

11.

Ümumi mikrobiologiya və Respublikada mikrobioloji xidmətin təşkili

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

60

05.02.24-16.02.24

12

12.

Umümi epidemiologiya və sanitar–epidemioloji xidmətin təşkili

Həkim-epidemioloq

60

19.02.24-01.03.24

12

13.

İnfeksion immunologiya. Bağırsaq infeksiyalarının mikrobiologiyası

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

54

04.03.24-15.03.24

12

14.

Bağırsaq infeksiyalarının epidemiologiyası

Həkim-epidemioloq

60

25.03.24-05.04.24

12

15.

Xüsusi təhlükəli və hava-damcı infeksiyaların mikrobiologiyası

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

60

08.04.24-19.04.24

12

16.

Transmissiv (qan) və tənəffüs yollarının feksiyalarının epidemiologiyası

Həkim-epidemioloq

60

22.04.24-03.05.24

12

17.

Opportunistik infeksiyaların mikrobiologiyası, Mikroorqanizmlərin ekologiyası, Virusologiya

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

54

06.05.24-17.05.24

12

18.

Xarici örtük infeksiyaları və dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya və sterilizasiya

Həkim-epidemioloq

54

20.05.24-31.05.24

12

19.

Tibbi parazitologiya, Tibbi mikologiya, Klinik mikrobiologiya

Həkim-mikrobioloq, həkim laborant

60

03.06.24-14.06.24

12

20.

Nəzəri və tətbiqi immunologiyanin əsaslari, tibbi mikozların və parazitozların epidemiologiyası

Həkim-epidemioloq

48

18.06.24-28.06.24

12Mikrobiologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Ümumi mikrobiologiya və Respublikada mikrobioloji xidmətin təşkili
  Mikrobiologiyaya giriş. Mikroorqanizmlərin quruluşu və funksiyaları. Mikroorqanizmlərin növ identifikasiyası.
  Ümumi virusologiyaya aid məsələlər. Müasir təbabətin molekulyar-bioloji aspektləri. Laboratoriyaların quruluşu və personalın vəzifələri.
 2. İnfeksion immunologiya. Bağırdaq infeksiyalarının mikrobiologiyası
  İnfeksion proses haqqında anlayış. Patogenlik və virulentlik anlayışları. İnfeksiya mənbəyi və yoluxma mexanizmləri. Bakterial infeksiyaların xüsusiyyətləri. Virus infeksiyalarının xüsusiyyətləri. Vaksinlər. İmmunoqlobulinlər. Anatoksik zərdablar. İnfeksiyaların seroloji üsullarla diaqnostikası. Enterobakteriyaların insan patologiyasında rolu. Enterobakteriyaların törətdiyi xəstəliklərin laborator diaqnostikası. Enrerobakteriyalarda rast gəlinən antigenlər, onlar arasındakı oxşarlıq və fərqlər.
 3. Xüsusi təhlükəli və hava-damcı infeksiyaların mikrobiologiyası
  Xüsusi təhlükəli bakteriyalar,viruslar və parazitlər. BƏP ilə tanışlıq. Serologiyanın əsasları. Hava-damcı bakterial infeksiyaların törədicilərinin bioloji xüsusiyyətləri. Hava-damcı bakterial infeksiyaların bakterioloji və seroloji diaqnostikası. Hava-damcı virus infeksiyaların törədicilərinin bioloji xüsusiyyətləri. Hava-damcı virus infeksiyaların laborator diaqnostikası. Virus-bakterial hava-damcı infeksiyaların mikrobiologiyası.
 4. Opportunistik infeksiyaların mikrobiologiyası, Mikroorqanizmlərin ekologiyası, Virusologiya
  Şərti-patogen törədicilərin morfologiyası, tinktorial xüsusiyyətləri və kultivasiyası.
  Kultivasiya olunmayam patogenlər: mürgüləyən, persistent və ya “oturan” (sessil) formalar. Bakterial biotəbəqələr – xroniki infeksiyaların morfoloji əsası. Şərti-patogen mikroorqanizmlərin törətdiyi infeksiyaların klinik xüsusiyyətləri.
  Xəstəxanadaxili infeksiyaların laborator diaqnostikası. Sanitar mikrobiologiyanın əsasları. Mikroorqanizmlər və ətraf mühit.Mikroorqanizmlər arasında qarşılıqlı münasibətin növləri. Viruslar haqqında ümumi anlayışlar. DNT-tərkibli viruslar. RNT-tərkibli viruslar. Hepatit virusları və İİV infeksiyası. Ləng virus infeksiyaları və prionlar.
 5. Tibbi parazitologiya, Tibbi mikologiya, Klinik mikrobiologiya
  Tibbi parazitologiya, Tibbi mikologiya, Klinik mikrobiologiya. Parazitizm və onun növləri. Bağırsaq protozoozları.
  Transmissiv protozoozlar. Toxuma protozoozları. Səthi mikozların törədiciləri. Dərin mikozların törədiciləri. Şərti-patogen göbələklər.
  Psevdomikozlar Sidik yolları infeksiyalarını törədən mikroorqanizmlər. Mərkəzi sinir sistemi infeksiyalarını törədən mikroorqanizmlər.
  Septik infeksiyaların törədiciləri.İİV-infeksiyası ilə assosiasiya olunmuş xəstəliklərin mikrobiologiyası.


Epidemiologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları

 1. Umümi epidemiologiya və sanitar-epidemioloji xidmətin təşkili
  Epidemiologiyaya giriş. Epidemik proses haqqında nəzəriyyə. Təbii ocaqlı xəstəliklər haqqında təlim İnfeksiyaların müxtəlif qruplarında tədbirlər kompleksi və onlardan aparıcılarının seçilməsi. Epidemioloji diaqnostik, cari (operativ, prospektiv) epidemioloji təhlil. Retrospektiv epid. təhlil. Epid. təhlildə istifadə olunan statistik metodlar.
 2. Bağırsaq infeksiyaları
  Antroponozlar (Qarın yatalağı və paratiflər, vəba, eşerixiozlar, şigellyozlar, A virus hepatiti, poliomielit, ECHO, Koksaki).
  Zoonozlar (salmonellyoz, leptospiroz, listerioz, kampilobakterioz, yersenioz).
 3. Transmissiv (qan) və tənəfüs yolları infeksiyaları
  Transmissiv infeksiyalar. Antroponozlar (Səpgili yatalaq. Brill xəstəliyi, B və C hepatitis, QİÇS, virus hemorraqik qızdırmalar, gənə ensefalitləri). Transmissiv infeksiyalar. Zoonozlar (sarı qızdırma, taun, tulyaremiya). Tənəffüs infeksiyaları. Antroponozlar (difteriya, göy öskürək, skarlatina, qrip, qızılca, məxmərək, meninqokok infeksiyaları, legionellyoz). Tənəffüs infeksiyaları. Zoonozlar (vərəm, koronaviruslar).
 4. Xarici örtük infeksiyaları və dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya və sterilizasiya
  Xarici örtük infeksiyaları. Antroponozlar (sifilis, qoturluq, süzənək, şərti-patogen mikoorqanizmlərin törətdiyi yara infeksiyaları) Xarici örtük infeksiyaları. Zoonozlar (quduzluq, qarayara, tetanus, sakko, melioidoz, dabaq, dermatomikozlar). Dezinfeksiya.
  Dezinseksiya. Deratizasiya. Sterilizasiya.
 5. Nəzəri və tətbiqi immunologiyanin əsaslari, tibbi mikozların və parazitozların epidemiologiyası
  Ümumi immunologiyanın məsələləri. İmmunoprofilaktika. İmmunoloji metodların epidemiologiyada tətbiqi. Bağırsaq ibtidailərinin törətdiyi xəstəliklər (tokzoplazmoz, ameobiaz, lyamblyoz və s.). Helmintozlar. Buğumayaqlıların epidemioloji və sanitar-gigiyenik əhəmiyyəti. Tibbi mikozlar.


Qeyd: Mikrobiologiya və epidemiologiya ixtisasları üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX