Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2023/2024-cü tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planı



Ünvan: Bakı şəhəri, Müzəffər Həsənov 35, Tel.: 431-11-24

2023/2024-cü tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

DTT krediti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1.

Əmək gigiyenası və sənaye toksikologiyasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

36

15.09.23-22.09.23

12

2.

Ətraf və istehsalat mühiti obyektlərinin gigiyenik qiymətləndirilməsində gigiyena profilli laboratoriya müayinə üsullarının xüsusiyyətləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

25.09.23-06.10.23

12

3.

Yeni ekoloji şüurun və ekoloji konsepsiyasının formalaşması

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

09.10.23-20.10.23

12

4.

Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində sanitar-gigiyenik müayinə proqramı

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

23.10.23-03.11.23

12

5.

Kommunal gigiyenasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

48

06.11.23.-17.11.23

12

6.

Əmək gigiyenası və sənaye toksikologiyasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

20.11.23-01.12.23

12

7.

Ətraf və istehsalat mühiti obyektlərinin gigiyenik qiymətləndirilməsində gigiyena profilli laboratoriya müayinə üsullarının xüsusiyyətləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

04.12.23-15.12.23

12

8.

Yeni ekoloji şüurun və ekoloji konsepsiyasının formalaşması

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

18.12.23-29.12.23

12

9.

Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində sanitar-gigiyenik müayinə proqramı

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

08.01.24-19.01.24

12

10.

Kommunal gigiyenasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

22.01.24-02.02.24

12

11.

Əmək gigiyenası və sənaye toksikologiyasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

05.02.24-16.02.24

12

12.

Ətraf və istehsalat mühiti obyektlərinin gigiyenik qiymətləndirilməsində gigiyena profilli laboratoriya müayinə üsullarının xüsusiyyətləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

19.02.24-01.03.24

12

13.

Yeni ekoloji şüurun və ekoloji konsepsiyasının formalaşması

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

54

04.03.24-15.03.24

12

14.

Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində sanitar-gigiyenik müayinə proqramı

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

25.03.24-05.04.24

12

15.

Kommunal gigiyenasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

08.04.24-19.04.24

12

16.

Əmək gigiyenası və sənaye toksikologiyasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

22.04.24-03.05.24

12

17.

Ətraf və istehsalat mühiti obyektlərinin gigiyenik qiymətləndirilməsində gigiyena profilli laboratoriya müayinə üsullarının xüsusiyyətləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

54

06.05.24-17.05.24

12

18.

Yeni ekoloji şüurun və ekoloji konsepsiyasının formalaşması

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

54

20.05.24-31.05.24

12

19.

Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində sanitar-gigiyenik müayinə proqramı

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

60

03.06.24-14.06.24

12

20.

Kommunal gigiyenasının aktual məsələləri

Həkim-gigiyenist, həkim-laborant

48

18.06.24-28.06.24

12



Gigiyena ixtisası üzrə mövzular

 1. Əmək gigiyenası və sənaye toksikologiyasının aktual məsələləri. Əmək və istirahət rejiminin düzgün təşkilində ümumi prinsip və meyarlar. Əmək və istirahət rejiminə dair ümumi tələblər. Əmək və istirahət rejiminin növbə daxili fizioloji prinsiplərinin əsasları. İstirahətin aktivləşməsi üsullari. Fəhlə köməkçilərinin, yeniyetmələrin, uzadilmiş iş növbəsində işləyən işçilərin əmək və istirahət rejiminin layihələndirilməsi.
  Kompüterlər – elmi-texniki tərəqqinin bir elementi kimi. İnformasiya-kommunokasiya texnologiyaları. Kompüter işlərinin növləri. Operator əməyinin əsas iş elementləri. Operatorların sağlamlığında və əmək şəraitində müəyyən risk amillərin yaranması. Kompüter operatorun iş yerinə olan gigiyenik tələblər. Gözlərə və görmə fəaliyyətinə olan zərərli təsir. Elektromaqnit təhlükəsizliyi. Erqonomik amillərin zərərli təsiri. Ümumi profilaktik tədbirlər.
 2. Ətraf və istehsalat mühiti obyektlərinin gigiyenik qiymətləndirilməsində gigiyena profilli laboratoriya müayinə üsullarının xüsusiyyətləri. “Xarici mühit” və “ətraf mühit” anlayışlarına G.İ.Sidorenkonun tərifi. Sanitariya müayinə üsulunun mahiyyəti və nəticələri. Sanirariya müayinəsinin 2 variantı: sanitariya təsviri və müxtəlif instrumental-laboratoriya üsulları Dərinləşmiş sanitariya müayinəsi. Ətraf və istehsalat mühitin gigiyenik qiymətləndirilməsində kimyəvi, bioloji və eksperimental-laboratiriya müayinələrinin rolu və əhəmiyyəti. Obyektlərdən nümunələrin götürülməsinin mühüm əhəmiyyəti; su nümunələrin götürülmə üsulların müxtəlifliyi; mühitlərdən su nümunələrin götürülməsinin ümumi prinsipləri; sanitariya müayinə zamanı su nümunələrinin analızinin növləri; su mənbələrin növündən asılı olaraq su nümunələrin götürülməsinin xüsusi qaydaları.
 3. Yeni ekoloji şüurun və ekoloji konsepsiyasının formalaşması. Ətraf mühitin ağir metallarla çirklənmə problemi. Minamata və itay-itay xəstilikləri haqqinda məlumat. Təbiət mühitində metallarin ikili xarakteri. İnsan sağlamliğina ağir metalların təhlükəli təsiri. Neft və neft sənayesi haqqında geniş məlumat. Neftin tərifi və çixarılan yerdən asılı olaraq mürəkkəb tərkibi. Neftin əsas hissəsi-3 qrup karbohidrogenlər: metanli, naftenli və aromatik. Dərin dəniz özülü – neft və qaz çıxarma müəssisəsi və yüksək təhlükə obyekti kimi. Texnogen və ekoloji qəzalarin səbəbi və nəticələri. Dənizlərin və okeanların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi problemi. Azərbaycan respublikası əzər dənizinin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində mühüm əhəmiyyətə malik bir sıra dövlətdaxili normativ aktlar qəbulu.
 4. Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində sanitar-gigiyenik müayinə proqramı: uşaq və yeniyetmələrin sağlamlıq göstəricilərin öyrənilməsi; sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; dərin tibbi müayinələr zamanı uşaq və yeniyetmələrin fiziki inkişafının öyrənilməsi; fiziki inkişafın reqressiya cədvəllərinə görə qiymətləndirilməsi; uşaq kollektivində fiziki inkişafın qiymətləndirilməsi.
  Fərdi kompüterdən istifadə zamanı işçi mühitinin bir sıra amillərinin orqanizmə təsiri (havanın temperaturu, rütubəti, elektrik və radiasiya sahəsi, səs-küy, havanın ion tərkibi və s.); əsas işçi elementləri (ekranın işıq texnikası parametrləri, gözlə monitor arasında olan məsafə, statik yük, görmə analizatorun gərginliyi, işçi mebeli, kompüterdə işləmə vaxtı və rejimi, otağın ümumi işıqlandırılması). Məktəblilərin fiziki tərbiyəsi və idman obyektlərin üzərində gigiyenik tələblər.
 5. Kommunal gigiyenasının aktual məsələləri: suyun insan həyatı və sağlamlığı üçün əhəmiyyəti; suyun keyfiyyət göstəriciləri, onların gigiyenik qiymətləndirilməsi; içməli suda olan kimyəvi maddələrin normaları və kimyəvi tərkibinin təhlükəsizlik göstəriciləri (Sanitar Qayda və Normativlər 2.1.4.1074-01).
  Atmosfer havasının mühafizə tədbirləri: texnoloji, planlaşdırma, sanitar-texniki tədbirləri; dövlət sanitar nəzarətin təkmilləşdirilməsi (inzibati tədbirlər).
  Sanitar mikrobiologiyasının ümumi əsasları: mikrobiologiyanın predmeti və vəzifələri; müasir mikrobiologiyanın qarşısında duran vəzifələri ilə bağlı olan onun xüsusi fənləri; sanitar mikrobiologiya haqqında anlayış; ətraf mühit amillərinin mikroorqanizmlərə təsiri; zəhərli maddələrə qarşı mikrobların davamlığı - plazmidlər.


Qeyd: Gigiyena ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.



Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxu



ELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.





Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu



Saytın hazırlanması: Proqres IPX